بادکنک های آزادی بر فراز تهران رها شدند .

گام بزرگ وجدید ازادی خواهان برای ازادی زندانیان سیاسی ومدنی ایران ، بادکنک های ازادی بر فراز زندان اوین پرواز کردند. همین امروز 

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...