فیدل کاسترو یکی از بزرگترین سازماندهندگان تاریخ

فیدل کاسترو را ازمناظر مختلف مورد قضاوت و بررسی قرار داه اند. دوستان ودشمنانش خواهی نخواهی در باره اش سخن گفته وخواهند گفت. فیدل کاسترو را گروهی اسطوره می دانند ، چه مخالفش باشند وچه موافق! او کارهایی کرده است که تا دم آخر فیزیولوژیکش مورد توجه بود . از منظر یک سازمانگر او توانست با نیرویی کمتر از تصور هر پیکار جوی نظامی حرکتی را اغاز کند وبه نتیجه برساند. 18 نفر همراه او توانستند خود را به کوه های سییرا مایسترا برسانند.واز ان مهم تر فیدل بذرش را در زمین مناسبی افشاند .یعنی نزد بخشی از جامعه رفت که حرف های انها را می فهمید وانها هم حرف او را می فهمیدند. همراهانش هم حرف او را می فهمیدندوبا روش او با دهقانان فقیر گفتگو می کردند. او وهمراهانش توانستند با تمام مردم محروم کوه های سییرا مایسترا گفتگو کنند وارتباط روانی وعاطفی برقرار کنند .بعد از انکه اعتماد برقرار شد ، توانست به انها کمک کنند تا خود را سازماندهی کنند . نتیجه این سازماندهی یک تغییر بزرگ بود وآن اینکه کوبا را برای مدت ها به یک الگو تبدیل کرد، حتا در جایی که توانست با کمک همراهانش ارتباط با امریکا را سازمان دهد .هر کدام از این حرکت ها در محافل سیاسی مورد بحث وبررسی قرار می گرفت ومی گرد. دایما الگو های متفاوت ارائه دادن شاید از  دیگر ویزه گی این اسطوره شدن بود . در امریکای جنوبی وکارائیب ملیونها نفر او را از خودشان می دانند. در سراسر جهان امروز ملیونها نفر تحت تاثیر خبر فیدل قرار گرفتند. وهنوز در تمام خبر گزاری های بزرگ آمریکا به اوو زندگی اش  می پردازند.