ماموران شهرداری ها فقرا را کتک می زنند، عده ای از مردم نگاه می کنند. چرا اینطوری شدیم ؟