سندیکای کارگران شرکت واحد از مبارزات کارگران سایپا دفاع می کندو خواهان آزادی داوود رفیعی است .

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
بازداشت و جلو گیری از بازگشت بکار کارگران حق طلب پارس خودرو را محکوم می کنیم.
سه تن از کارگران اخراجی پارس خودرو که مقابل درب شرکت سایپا تحصن کرده و خواهان بازگشت بکار بوده اند روز ۱۹ آبان بازداشت و به زندان مرکزی تهران منتقل شده اند.
این گروه از کارگران اخراجی پارس خودرو در یک سال گذشته بارها در مقابل نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و درب شرکت پارس خودرو و سایپا تجمع کرده و خواهان بازگشت بکار شده بودند. شوربختانه به جای بازگشت بکار زندان نصیبشان شده است. این کارگران پیش از این نیز بازداشت شده بوده اند و دادسرا قرار منع تعقیب برایشان صادرکرده بود. این بار که آنها با همان شرایط قبلی نسبت به اخراج خود بازداشت شده اند دادسرا برای آقای داود رفیعی قرار وثیقه و برای دو تن دیگر کارگران قرار کفالت صادر و آنها را روانه زندان می کند.
بنا بر اظهارات تلفنی این کارگران، با وجود اینکه وثیقه و کفالت لازم به دادسرا ارایه شده است مسئول قضایی هنوز با آزادی این کارگران زحمتکش موافقت نکرده است و آنان همچنان بازداشت و زندانی هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت این کارگران زحمتکش را محکوم و خواستار آزادی و منع تعقیب و پیگرد قضایی از ایشان می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه