سندیکای کارگران شرکت واحد و اتحادیه آزاد کارگران در کنار یکدیگر


یکی از ترفند های حکومت از روز اول که در ایران روی کار امدند ، استفاده از سیاست تفرقه بنداز وحکومت کن بود. یکی از این تفرقه انگیزی های معاصر این حکومت  نفوذ دادن عوامل حکومتی و اطلاعاتی در سندیکای شرکت واحد واتحادیه آزاد کارگران ودیگر نهاد های مستقل و ازاد کارگران بوده است . حضور مشترک فعالان کارگری وسندیکالیستها در کنار هم، برای کارگران وهمه مزد بگیران از نقاط امید بخش در حرکت اعتراضی امروز کارگران ایران بود.