سندیکای کارگران شرکت واحد و اتحادیه آزاد کارگران در کنار یکدیگر


یکی از ترفند های حکومت از روز اول که در ایران روی کار امدند ، استفاده از سیاست تفرقه بنداز وحکومت کن بود. یکی از این تفرقه انگیزی های معاصر این حکومت  نفوذ دادن عوامل حکومتی و اطلاعاتی در سندیکای شرکت واحد واتحادیه آزاد کارگران ودیگر نهاد های مستقل و ازاد کارگران بوده است . حضور مشترک فعالان کارگری وسندیکالیستها در کنار هم، برای کارگران وهمه مزد بگیران از نقاط امید بخش در حرکت اعتراضی امروز کارگران ایران بود.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...