بیانیه مهدی فراحی شاندیزاز زندان رجایی شهر : پس از انتشار قطعنامه سازمان ملل متحد و محکوم کردن نظام ولایت فقیه نوبت پیشروی مدافعان حق بشر است.

مهدی فراحی شاندیز عضو کمپین معیشت وزندانی سیاسی : خواهان محاکمه همه قاتلان وامران وکشتار گران در 37 سال گذشته هستم.با تبریک تظاهرات پر شکوه مزد بگیران ایران طی روز گذشته در میدان بهارستان ، وپس از محکومیت  دوباره نظام ولایت فقیه در سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر در هفته گذشته ، دیگر جایی برای توقف نیست.همه نیروهای دموکراسی خواه ومدافع حقوق بشر باید پیشروی کنند. حقوق پایمال شده ما مردم ایران در دستور کار قرار دارد. با حرکت های اعتراضی ما ودر خواست های به حق انسانی باید این حکومت را زیر فشار قرار داد. حکومتی که مربی قران رهبرش حتا در حق کودکان هم رحم نمی کند. هم میهنان دیگر وقت سکوت نیست ما از درون زندان وشما از بیرون ،از زندان بزرگ برای سرنگون کردن این حکومت ضد بشر حرکت کنیم. اگر خود ما این کار را انجام دهیم ته مانده ای از کشورمان باقی می ماند. اما اگر بیش از این صبر کنیم ،هر اتفاقی برای خودمان وکشورمان بیفتد به جز ما هیچ کس مسوول نیست .این وظیفه تاریخی را انجام دهیم واز نابودی کشورمان توسط حکومت ولایت فقیه جلوگیری کنیم. هر یک روزی که این حکومت بماند ویرانی ها وبی فرهنگی های بیشتری می افریند. این وظیفه و حق ماست که اینده فرزندان میهن را از چنگ این ضد بشر ها نجات دهیم. 
زنده باد همبستگی همه کارگران ومزد بگیران 
برقرار باد جمهوری دموکراتیک مردم ایران 
مهدی فراحی شاندیز زندان رجایی شهر 26 آبان 1395

سوابق مبارزاتی مهدی فراحی شاندیز  : مهدی بیش از پنج بار به زندان افتاده است .به دلیل دفاع از حقوق کودکان ودانش اموزان وکارگران .او از پایه گذاران سندیکای مدرسان ازاد بوده است.  همکنون او در زندان رجایی شهر است ودر بند 4 و سالن 12روزگار می گذراند . چند روز پیش می خواستند او را با شرط قبول پابند از زندان بیرون کنند ، اما او قبول نکرد.او تا به حال جمعا  بیش از 7 سال زندان کشیده است وازدرون زندان  اعلام پیوستن به صندوق آلترناتیو رای ازاد ودموکراتیک نموده است.  مهدی فراحی شاندیز عضو کمپین معیشت واز عیاران معیشت است. اوخواهان گذر از نظام ولایت فقیه واستقرار نظام دموکراتیک وانسان گرا متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. مهدی فراحی شاندیزخواهان ازادی همه زندانیان بیگناه است. او خواهان محاکمه همه قاتلان وامران وکشتار گران در 37 سال گذشته است .اوخواهان  ازادی فعالیت احزاب ، سازمان ها وسندیکاهای ازاد ومستقل کارگری است. از تلاش های فعالین سیاسی ، مدنی وصنفی حمایت می کند وخواهان محاکمه کلیه جانیان ومقامات حکومت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر وکشتار وشکنجه زندانیان سیاسی  با رعایت کلیه حقوق قضایی و در دادگاه های علنی می باشد.  مهدی فراحی شاندیز به جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه اعتقاد دارد واماده همکاری با همه نیروهای ضد ولایت فقیه با روش های دموکراتیک ومسالمت امیز می باشد.
خبرگر