عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد می نویسد، کارگران حتا دستشویی ندارند.مدیریت غارتگر ودزد کشور که ملیارد ها دلار را غارت کرده اند و از نابودی کوچکترین حقوق مردم نمی گذرند .حتا از درست کردن یک توالت یا مستراح یا دستشویی هم برای کارگرانی که از کنار انها ملیارد ها تومان غارت می کنند ، خود داری می کنند. برای نمونه به عکس های کارگران شرکت واحد نگاه کنید، به علت نداشتن دستشویی ، کارگران چگونه ادرار می کنند.