تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد می نویسد، کارگران حتا دستشویی ندارند.مدیریت غارتگر ودزد کشور که ملیارد ها دلار را غارت کرده اند و از نابودی کوچکترین حقوق مردم نمی گذرند .حتا از درست کردن یک توالت یا مستراح یا دستشویی هم برای کارگرانی که از کنار انها ملیارد ها تومان غارت می کنند ، خود داری می کنند. برای نمونه به عکس های کارگران شرکت واحد نگاه کنید، به علت نداشتن دستشویی ، کارگران چگونه ادرار می کنند.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...