تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد می نویسد، کارگران حتا دستشویی ندارند.مدیریت غارتگر ودزد کشور که ملیارد ها دلار را غارت کرده اند و از نابودی کوچکترین حقوق مردم نمی گذرند .حتا از درست کردن یک توالت یا مستراح یا دستشویی هم برای کارگرانی که از کنار انها ملیارد ها تومان غارت می کنند ، خود داری می کنند. برای نمونه به عکس های کارگران شرکت واحد نگاه کنید، به علت نداشتن دستشویی ، کارگران چگونه ادرار می کنند.