ادامه جمع آوری تومار امضاهای اعتراضی توسط سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به تغییر قانون کار

  ا دامه جمع آوری امضاهای اعتراضی توسط اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد گامی بزرگ به سود سازمان دهی حرکت های میدانی کارگران ایران است . تجربه جمع اوری امضا برای به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد پشتیبان این حرکت بزرگ کارگران شرکت واحد وهمکاران ماست. عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...