عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ادامه جمع آوری تومار امضاهای اعتراضی توسط سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به تغییر قانون کار

  ا دامه جمع آوری امضاهای اعتراضی توسط اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد گامی بزرگ به سود سازمان دهی حرکت های میدانی کارگران ایران است . تجربه جمع اوری امضا برای به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد پشتیبان این حرکت بزرگ کارگران شرکت واحد وهمکاران ماست.