مردم از تصادف قطاردر سمنان ورفتار حکومت گران سخن می گویند

video