قطار ساعت ها پیش از تصادف در بیابان به علت یخ زدن سیستم ترمز متوقف شده بود