معلمان برای تشکیل سندیکای دموکراتیک خود در مشهد آمدند

هیئت رئدسه ی سنی ؛ انتخابات کانون صنفی فرهنگیان خراسان را باطل اعلام کرد.
5 اذر با هوای 12 درجه زیر صفر تصور نمیشد که انتخابات چنین مورد استقبال همکاران فرهنگی قرار گیرد. همکاران با هزینه ی شخصی سالنی را در مجتمع رفاهی ورزشی کارگران با گنجایش 250 نفر اجاره کرده بودند. فرهنگیان از ساعت هشت شروع به امدن کردند که در ساعت نه ونیم که شروع برنامه بود دیگر سالن پر و مجبور شدند تعداد 170 صندلی سالن بغل را نیز به این سالن منتقل کنند که باز تعداد زیادی از همکاران مجبور شدند ایستاده باشند.مجریان از ابتدا میخواستند که همراه با ورود همکاران و ثبت نام از انها برگه ی رای را به انها داده تا در زمان رای گیری به صندوق بیندازندکه با مخالفت نماینده ی استانداری روبرو شد.
بعد از اصلاح اساسنامه و تعیین حق عضویت به مبلغ 1500 تومان و انتخاب روزنامه ی حراسان برای اعلان؛ رای گیری شروع شد . جمعیت حدود 500 نفره در یک سالن 250 نفره مسلما همه میخواهند هرچه زودتر رای خود را به صندوق بیندازند؛که بیحساب و کتاب برگه های رای گیری توسط نماینده ی استانداری پخش و به افراد زیاد ی اصلا برگه ی رای نرسید.این نوع رای گیری مورد اعتراض همکاران قرار گرفت که به موقع توسط هیئت رئیسه ی سنی باطل اعلام شد.معلمان بچه های یتیم این حکومت هستند.به چه کسی میشود شکایت کرد که در شهر مشهد با داشتن بهترین سالنها توسط ارگانها ی رنگ و وارنگ ما مجبور هستیم به دنبال ارزانترین مکان باشیم؟سالنها یی با همایشهایی که جز توطئه و ضرر و زیان از داخل انها بیرون نمی اید؟ما نتوانستیم حتی یک چایی در ان هوای سرد به همکاران بدهیم میوه و شیرینی پیشکش.مدیر کل اموزش و پرورش نمیتوانست یکی از ان همه سالن را برای چند ساعت در اختیار کانون بگذارد؟در حالیکه از همان اداره ی کل و بعضی روئسا و معاونین نواحی امده بودند تا نتیجه ی دلخواه خود را از انتخابات بگیرند.آری ما فرهنگیان یتیم هستیم اما اندیشه داریم و با اندیشه به جنگ ظلم و بیعدالتی می رویم.ما با همین سرمایه های فکریمان نور را به داخل خانواده ها می بریم هرچند شب پرستان را خوش نیاید.
سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان