یادی از افشین اسانلو ، ویدئویی که تازه برای خبر گر رسیده است