حکومتیان از فساد های درون حکومتی پرده بر می دارند.


علیرضا زاکانی یکی از نماینده گان مجلس سابق حکومتی اقرار دارد که فساد در کشور شبکه ای شده است واز بالاتر از دولت رابطه بین مولتی ملیاردر ها و بانک ها و شبکه های پولی برقرار شده است. به همین دلیل نهادهای نظارتی وقوه قضائیه هم کاری با ان نمی توانند بکنند. 

به نظر می رسد ادامه فشار بر رژیم وبی پول ماندن انها فریاد های بیشتری را از درون حکومت  بلند کند وافشا گری های تازه ای از بیت رهبری وسران سپاه وباند رفسنجانی را به اطلاع مردم برساند.
 فساد انچنان دامن گیر شده است ، که همچون گردابی هولناک تمامیت این سیستم فاسد وغارتگر را در کام خود خواهد بلعید.