ما همه عبدی هستیم را به وسط شهر ها بیاوریم

ماهمه عبدی هستیم ما یار بهشتی هستیم 
جمعی از معلمین مشهد با انجام پیاده روی جمعی و در دست گرفتن پلاکاردهایی در حمایت از معلم زندانی سیاسی آقای اسماعیل عبدی و آقای بهشتی لنگرودی به حمایت از ایشان پرداختند.
لازم به ذکر است که آقای اسماعیل عبدی روز ۱۹ آبان دستگیر و جهت تحمل حبس به زندان منتقل شدند.
یاران من بیائید 
با دردهایتان 
و بار دردتان را 
در زخم قلب من بتکانید.
من زنده ام به رنج . . . 
می سوزدم چراغ تن از درد . . .

یاران من بیائید 
با دردهایتان 
و زهر دردتان را 
در زخم قلب من بچکانید.