عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ما همه عبدی هستیم را به وسط شهر ها بیاوریم

ماهمه عبدی هستیم ما یار بهشتی هستیم 
جمعی از معلمین مشهد با انجام پیاده روی جمعی و در دست گرفتن پلاکاردهایی در حمایت از معلم زندانی سیاسی آقای اسماعیل عبدی و آقای بهشتی لنگرودی به حمایت از ایشان پرداختند.
لازم به ذکر است که آقای اسماعیل عبدی روز ۱۹ آبان دستگیر و جهت تحمل حبس به زندان منتقل شدند.
یاران من بیائید 
با دردهایتان 
و بار دردتان را 
در زخم قلب من بتکانید.
من زنده ام به رنج . . . 
می سوزدم چراغ تن از درد . . .

یاران من بیائید 
با دردهایتان 
و زهر دردتان را 
در زخم قلب من بچکانید.