سندیکالیستها به تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعتراض دارند .