پيام زنداني سياسي ارژنگ داوودي از تبعيدگاه مرگ زابل به مناسبت ١٦ اذرروز دانشجو

فرزندان برومند ايران زمين ، جوانان آزاده ميهن
، دانشجويان مردم دوست كشور
در سرزمين اهورايي ما شانزده آذر سي و دو يادآور روزى است كه دانشجويان مبارز با اهداى خون سه نوستاره تابناك، پرچم پيوند غير قابل تفكيك انديشه ورزى و آزاديخواهى را در ايران نيز برافراشتند، روزى كه جوانان ايرانى به رسميت شناخته شدن حضور كوبنده خود در برابر ظلم و ستم را به رژيم شاهنشاهى تحميل كردند. روزى كه جنيش دانشجويى كشور در دل تاريخ مبارزات و ضد مبارزات سياسى ايران بعنوان "روز ملى دانشجو " تسبيت شد.

همراه با پاسداشت سالگشت اين جانفشانى كه بعنوان يكى از نمادهاى محورى در تاريخ پر سوز و گداز جنبش دويست ساله آزاديخواهى ما ايرانيان به منظور بهره مندى از زندگى، عشق ، آزادى ، دموكراسى، حقوق و عدالت به يادگار مانده، خاطر نشان مى سازم به ويژه در دنياى مدرن و در تمام كشورهاى جهان، نسل جوان نيروى محركه رشد و توسعه جوامع بشرى بوده و دانشجويان نيز همواره سر سلسله جنبانان اين نيروى محركه بوده اند.
ضمن گراميداشت ياد و راه تمامى جان نثاران زنده و يا نا_زنده جنبش دانشجويى كشور، شايسته است كه از سركار خانم فقيد پروانه فروهر نيز يادى به ميان آوريم.
دانشجوى جوانى كه در چهارمين سالگرد مسكوت ماندن اين روز ملى، يعنى شانزده آذر سى و شش و در اوج اختناق شاهنشاهى ، كمر سرماى زمستان استبداد وقت را با شجاعت كم نظير خود شكست و با صدايى رسا كه در تاريخ مبارزات سياسى ايرانيان همواره طنين انداز خواهد ماند، فرياد برآورد كه : " ازچى بترسيم واز كى بترسيم. "
دريغا كه اين بانوى اول جنبش دانشجويى كشور نه در همان اونفوان جوانى و نه بدست عمال رژيم شاهنشاهى، بلكه در دوران كهولت و بدست مزدوران اطلاعاتى وابسته به رژيم راهزنان انقلاب ٥٧ همراه با همسر عاليقدرش به بيرحمانه ترين وجه ممكن دشنه آجين شد ؟!
بدون ترديد دانشجويان امروز كشور كه بعنوان پنجمين نسل روز دانشجو را گرامى مى دارند از نسلهاى پيشين خود آگاه تر ، مجربتر و مسلح ترند. زيرا در صورت استفاده بايسته از امكانات افسانه اى عصر نوين ارتباطات ، مى توانند در برابر ظلم وستم جارى چه بسا بيشتر از پيشينيان تأ ثير گذار باشند .به خصوص كه روشنتر از آفتاب نيمروز بر همگان معلوم گرديده كه در مقايسه با دربار فاسد و نوكر معاب شاه ، بيت رهبرى شيخ به مراتب فاسدتر و نوكر معاب تر است،
اگر در سالهاى پيش از انقلاب ٥٧ رژيم دست نشانده شاه و اشراف زادگان بطور نامحسوس ، گوش به فرمان آمريكاى دموكرات بود ، اينك هم به وضوح ثابت شده كه رژيم سرسپرده خامنه اى و گدازاده هاى به دوران رسيده پس از انقلاب ٥٧ به طرزى كاملاً آشكار ، غلام حلقه به گوش حاكميتى غير دموكراتيك به سركردگى پوتين در مسكو است.
از آنجا كه نيروى محركه دانشجويى همواره محور اصلى انسجام مبارزاتى در ميان صفوف پراكنده معترضان بوده است ، بايد اذعان داشت كه در شرايط كنونى ميهن كه فرياد آزاديخواهى ، استقلال طلبى و دموكراسى جويى اقشار محنت زده واصناف ستمديده كشور به ويژه معلمان ، كارگران، پرستاران و ساير زحمتكشان، توجه جهانيان را به خود جلب نموده، جاى خالى حضور ميليونى جوانان عدالت پيشه و دانشجويان خواستار حقوق ملى و شهروندى در ميان مردم به پا خواسته سراسر كشور كاملاً محسوس و شايد نيز غير قابل بخشايش باشد .
فرزندان برومند ايران زمين
از درون سياهچالهاى زندان زابل كه اردوگاه هاى مرگ آلمان هيتلرى را در ذهن هر آزاده اى تداعى مى دارد ، مصرانه از يكايكتان مى خواهم كه در برابر ظلم و ستم رژيم خونخوار فقيه ، هر چه كوبنده تر بپاخيزيد و با آگاهى هدفمندانه از رسالت تاريخى خويش در اين برهه خاص از تاريخ مبارزاتى ميهن، همچون نسلهاى پيشين با فداكارى و از خودگذشتگى در كنار مردم به پا خاسته قرا بگيريد تاپس از پرتاب اين رژيم پوشالى و قائم به كاخ كرملين به قعر زباله دان متعفن تاريخ ، بتوانيم دست در دست هم براى همه مليتهاى ايران و نسلهاى آينده اين سرزمين اهورايي، كشورى آزاد، آباد، و سرشار از عشق و داد فراهم آوريم.
هم ميهنان
ديگر هيچكس لافهاى توخالى و گزافه گو ئى هاى رژيم دزد و فاسد خامنه اى و شركاى شارلاتان ترش را جدى نمى گيرد . زيرا حتى مزدوران اطلاعاتى ، امنيتى ، حراستى و حفاظتى كه ريشه در دو ارگان مخوف سپاه و بسيج دارند نيز اينك به جان هم افتاده اند و اكثريت آنان به سوء نيت ذاتى و غلط بودن سياست هاى فتنه جويانه سر كردگان جنايت پيشه و متوهم نظام آشفته فقيه پى برده اند و بيش از اين به خاك و خون كشيده شدن منطقه آشوب زده خاورميانه و به منجلاب فقر و تباعى فروبردن هم ميهنان خود را برنمى تابد .
ايرانيان جهان با همبستگى سياسى حول محور دمكراسى و حقوق بشر براى به پيروزى رساندن هر چه سريعتر انقلاب سوم يعني: انقلاب دمكراتيك ايرانانيان هر چه مصمم تر بپاخيزيد .
ارژنگ داوودى ، زندانى سياسى در تبعيد زندان زابل ، آذر ماه ١٣٩٥