کارگران شهرداری بجنورد هم به جمع معترضین پیوستند.


کارگرانی  که در شهرداری شهر بجنورد و سازمان‌های واسطه به آن به‌صورت پیمانی و قراردادی مشغول کارند، (22 آبان ماه)در اعتراض به معوقات مزدی خود در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی این شهر تجمع کرد‌ند.
براین اساس کارگران خدماتی شهرداری شهر بجنورد مدعی اند علاوه بر آنکه طی چند ماه گذشته دستمزد وحق بیمه آنان پرداخت نشده است با گذشت هشت ماه از سال هنوز عیدی آنها پرداخت نشده است.
طبق اظهارات آنان تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مجموعه شهرداری‌های شهر بجنورد درحالی ادامه دارد که به دلیل مشکلات مالی هر روز بر میزان بدهی های شهرداری افزوده می شود.

در این زمینه «حسین پیلتن» رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به سایر رسانه ها گفته است: شهرداری در پرداخت مطالبات کارگران و پیمانکاران ذچار بحران مالی است.

به گفته وی با وجود آنکه شورای شهر بجنورد بدنبال راهکاری برای پرداخت مطالبات کارگران وسایر بدهی های شهرداری است افزود:افزایش بدهی های شهرداری به کارگران وسایر طلبکاران مجموعه شهرداری باعث شده هر چند وقت یکبار شاهد مراجعه و تجمع کارگران در محدوده شورای شهر بجنورد باشیم.

به گفته وی ،بر اساس اعلام برخی از همکارانمان در شورای اسلامی شهر بجنورد اکنون میزان بدهی شهرداری به نهاد های مختلف از جمله پیمانکاران به 800 ‌میلیون تومان رسیده است.