سندیکای کارگران شرکت واحد از حق مسکن کارگران دفاع می کند.