جلوی بازنشستگی برخی از کارگران نفت را گرفتند.


بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نفت ممنوع شد

وزارت نفت که در طی ۳سال گذشته با کمبود منابع مالی مواجه بوده در اقدامی جدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان را در دستور کار خود قرار نمی دهد .

به گزارش1آذرنفت ما،شنیده شده است از روز چهارشنبه هفته گذشته وزیر نفت به‌دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت پاداش، بصورت محرمانه دستور داده از این پس با درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان صنعت نفت موافقت نمی شود و صرفا افرادی که تا قبل از این بخشنامه درخواست داده اند موافقت خواهد شد.