عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اعتراضات سندیکالیست ها وکارگران شرکت واحد ادامه دارد. این بار مساله تعاونی مسکن

سندیکالیستها راه را برای همه کارگران ایران می گشایند.