اعتراضات سندیکالیست ها وکارگران شرکت واحد ادامه دارد. این بار مساله تعاونی مسکن

سندیکالیستها راه را برای همه کارگران ایران می گشایند.