اعتراضات سندیکالیستها بر علیه تصمیمات حکومتی بر علیه منافع کارگران