افشاگری جدید مصطفا اسکندری برای پیشگیری

به شما و
به تلویزیون گرامی من وتو و همه رسانه های دیگر  گرامیان دیگر آزاده و غیره ذیلا
  /از طرف مصطفی اسکندری 
این نامه کامل واصلاحی// مشتمل بر مدارک ادعایی ام در چند صفحه بپیوست است 
بادرود/امروز مورخ. :۲۲/۰۶/۱۳۹۵ پیرو وتکمیل  نامه قبلی۱۹/۰۶/۹۵//جمعه نهم سپتامبر ۲۰۱۶ /جناب معزز فریبرز آزرم/و جناب دکتر مهدی خزعلی وغیره//:  احتراما این نامه ووصیت‌نامه مشتمل برچندصفحه خوانا از گزارش پزشکی بیمارستان آیت ...طالقانی مبتنی بر ضرب وشتم وشکستن بینی دندان ودنده هایم وحتی مهره تحتانی کمرم ( آخر یکی ازصفحات بیمارستان بپیوست  ) که میتوانست منجر به مرگ یا معلولیت دائمی ام شود که درمورخ ۰۸/۰۷/۱۳۸۸ بوده که دقیقا در زمان بازداشت وزندان من در بند ۲۴۰ بوده‌است: چراکه دراعتراض به صدمات و دردها وناله های مخصوصا برخی خانمها وهم آقایان دربند وهمگی تنهاوسیله و دفاع حقه فریادم وشعار در بند ۲۰۹و۲۴۰ بوده است بخاطر بی‌توجهی به ظلمها وصدمات//حال به اطلاع رسانده واستدعای استفاده فقط  درصورت بازداشت مجدد یا بیخبر ی از خودم  دارم:
که همگان بدانند محتمل است در هر مکان ممکن مرا بکشند وبگویند خودکشی کرده است یا تصادف ویا درگیری  ویا با بیماری مرده است یا در صورت زندان مجدد در زندان با زندانی درگیر شده است و یا هر علل ایجادی مختلفه ؛ ضمنا از یکسال پیش که آزادشدم مرتبا تهدید به مرگ بصورت های مختلفه نموده اند ازجمله : تصادفی ویا در درگیری یا پرونده سازی ویاحتی با بیماری ومیکروب وعفونت نیز میباشد // حال چون دخالتها وآزار و صدمات زیاد وحتی صدمات ووحشت  برای  مادرم مستوجب شده اند تحمل ظلم بیشتری نیست ،،یعنی خودم به اطلاعات سپاه برای صحبت مراجعه میکنم وچنانچه سالم بیرون نیامدم ویا بازداشت شدم، خودشان مقصر هستند وآنکه الان کاملا سالم و ورزشکار هستم و بدون اعتیاد به هیچ دود ،وهرنوع مواد وحتی دارویی هستم ومهم دیگر : برخی آقایان از نامه سرگشاده ام به برخی ناراحتند چراکه معتقدم: دقیقا همه بدبختی ما وهم کشتار فراوان وجنگها درخاورمیانه ،صرفا بخاطر : حرص وآز ویا قدرت وجاه طلبی وپولپرستی است متاثراز نوکران وهم اربابان ظلم که حتی ظاهرا هم مخالف همند وهم ،،ظاهراهمه مخالف تروریسم، //  وآنکه ریشه ظلم وزندانبانان اصلی همه ماو ملتها :  سیاستمداران  ابرقدرت وظالمی هستند که باعث وجود و هم دوام حکومتهای ظلم شده وفقط کلاه خود برمیدارند وخودشان گول میزنند ومیرود که نابودگر خود وجهانمان از حرص و طمع شوند ،،لذا صرفا  توصیه به انسانیتمداری بجای سیاستمداری خودکشی و ظالمانه نموده ام وبس // وخودم راتبری از حتی سیاست میدانم  وحتی محتمل است  دستور از برخی خارجی های خود نابودگر قدرت طلب  باشد  که مرا بکشند یاخفه کنند چون این بنده حق از تمامی ابرقدرتهای حامی ظلم ، فقط تبری یاکراهت حقه داشتم. وقابل خرید هم نبوده ونیستم // آنچنانکه حتی در زندان  بسیار دفعات با برخی زندانیان خودفروش یا جاسوس یاپاچه خوار (خود دشمن و مخرب خود )،، صدمات مکرر وآزار مرتب داده اند وحتی بعدازآزادی نیز با جاسوس قراردادن  برخی دورو بری ها وغیره وآزار و دخالتها وزندان مجدد درست کردن برای من وحتی مادرم ،، باعث حتی صدمات ووحشت وسکته های قلبی مادرم شدند وحتی باعث صدمات از آشنایان نزدیک که قابل بیان بیشتر اینجا  نیست //ومهم دیگر آنکه حتی نگذاشته اند بمدت ۱۰ دهسال تابحال دوفرزند دوقلوی خود ببینم که به تنهایی  از بدو تولد دخترم تا ۶ شش وپسرم تا۳ سالگی  پرورش دادم .این اقتدار است یا فقط ظلم وصدمه و ضعف وپوشالی بودن یاتهی مغزی وغیره ... //باینکه همیشه قصد  ادامه تحصیل پزشکی وخدمت به انسانیت به دوراز حتی سیاست داشته ودارم چون دارای مدرک پریدنت دندانپزشگی از دانشگاه فیلیپین درسال ۲۰۰۷ بوده ام وحتی چنانچه دخالتها و آزاری نبودوکاری بامن نداشتندتاحالا صرفا وحتما فقط اشتغال به تحصیل پزشکی داشتم وبس//ولی برعکس حتی بعداز آزادی بجای جبران ها و محبت لازم آنقدر آزار وتهدید ودخالتها نمودند که مجبور شدم بعداز آزادی ام ، به دفتر سازمان ملل شعبه تهران  بنویسم وهم اموالم  صلح عمری نمایم (تا حالا هیچ محضری نیافتم که جرات انجام  این صلح را رسما داشته باشد) که چنانچه به هرعلتی کشته  ویا حتی فوت نمودم مسبب آن این ظالمین.. هستند و سازمان ملل موظف ومتعهدبه من است که  کل اموال من  به زندانی های  سیاسی مسیحی درایران و..... تعلق دهند، البته این اقدام با اعمال صلح عمری انجام شود ونه وصیتنامه و مکتوب دادم که همینجا آنرا تایید مجدد مینمایم // که به تلویزیون من وتو  و هم گرامیان  دیگر مشتمل بر مدارک ونامه ها تلگرام وایمیل شده است یا نموده اند  //هرمطلب ضروری واضافه که لازم شد و یا حتی برفرض چنانچه رفع مشکل شد بعدا حتما اعلام مینمایم //بااحترام و سپاس. مصطفی اسکندری/ الان :/۱۳۹۵/۰۶/۲۲