آیا کانون های صنفی برای آزادی نماینده انتخابی خودشان چه حرکتی میکنند؟

همین چند روز پیش نمایندگان هزاران نفر از معلمان ایران وفرهنگیان کشور به اسماعیل عبدی ، محمود بهشتی لنگرودی ، رسول بوداغی و باغانی وتعدادی دیگر از همکاران خود به عنوان اعضای هیات مدیره وبازرسان سندیکای خود رای دادند. وحالا حکومت انتقام آن اعتماد را از اسماعیل عبدی می گیرد. در اسلامشهر که اسماعیل عبدی انجا زندگی می کند ، صدها معلم وهزاران دانش اموز هستند که اسماعیل عبدی به خاطر دفاع از حقوق انها زندانی شده است. همجنین اعضای کانون میتوانستند24 ساعته ونوبتی همیشه  چند نفر را در کنار اسماعیل داشته باشند واو را لحظه ای تنها نگذارند چون او نماینده انتخابی انها ست. انها می توانند همین دیوار دفاعی را برای رسول بوداغی وبهشتی لنگرودی تشکیل دهند وهر نماینده شایسته دیگررا تنها نگذارند، که این طور مفت از درون رختخواب وجلوی چشم خانواده اش او را ادم ربایی نکنند. دیگر انکه ابزار های اعتراض وتجمع واعتصاب در سراسر اسلامشهر واستان تهران وسراسر کشور در اختیار معلمان است. یک جایی باید ما ازنمایندگان واقعی خود جانانه دفاع کنیم. اسماعیل عبدی ارزشش را دارد که برای ازادی اش اعتصاب واعتراض کنند. نه در کوه وبیابانها .درست وسط شهر ها وبه همراه دانش اموزانمان می توانیم تمام مدارس را تعطیل کنیم تا اسماعیل عبدی ودیگر همفکران وهمراهان او را ازاد کنند. واز تبعید باز گردانند. معلمان ودانش اموزان کل کشور برای ازادی او می توانند اعتراضات مختلف را سامان دهند. منتظریم تا ببینیم برای ازادی دبیر کل کانون های صنفی ، همکاران او چه تصمیمی می گیرند. 
 بیانیه جمبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه در رابطه با اسماعیل عبدی 
 خبر گر