جنبش همبستگی ودموکراسی خواهان ،پایه گذاران لگام دور هم نشستند