همبستگی مردم مانع از دستگیری نماینده مجلس شد.

هر روز دامنه مقاومت وهمبستگی نیروهای پیکار گر در راه دموکراسی وانسانیت در حال رشد بیشتری است. آخرین نمونه ان تجمع گسترده بخشی از  مردم در حمایت از آقای صادقی بود که به وظیفه اش عمل کرده بود واز مقامات حکومت اسلامی چندپرسش کرده بود ،قوه نا عدل بی قضائیه حکم به دستگیری او داد که عوامل سپاه واطلاعات سپاه  موفق به بردن او نشدند.