یاران محمدعلی طاهری برای نجات او هر روز اماده پیکار وهزینه دادن هستند. امروز جلوی مجلس