افزایش ده درصدی دوباره قیمت برق بی سرو صدا توسط دولت تدبیر برعلیه مردم

کسانی که به روحانی -جسمانی رای دادند فکر نمی کردند لیست امید وتدبیر برعلیه مردم  چه نقشه هایی دارد. اعدام های بیشتر ، سرکوب بیشتر ، فقرو گرانی بیشتر و غارتگری و تزویر بیشتر . آیا کسانی که به دنبال این سیاست میدوند، به زندگی 60 در صد مردم که زیر خط فقرمطلق  زندگی می کنند ، توجه کرده اند.؟ کسانی که امروز باد می کارند واین حکومت را تقویت می کنند به فکر فردای طوفانی خود نیز باشند. بی عدالتی وستم که از حد بگذرد، طغیان های بزرگ در بر خواهد داشت. به گفته با تجربه تر ها همه چیز از نازکی پاره می شه ولی ظلم از کلفتی پاره میشه .وظیفه ما دادن هشدار هاست. آتشی را که محافظه کاران بر پا می کنند خودشان هم در ان خاکستر خواهند شد. دنباله روان هم ناباورانه در ان اتش  خواهند سوخت . دوران تعیین تکلیف است .یا با مردم ستم دیده همراهیم یا با حکومت ستمکار .