مراسم فروهر ها ،حتا یک نماینده مجلس اسلامی به نام محمود صادقی اعتراض کرد.

محمود صادقی می گوید :
 نماینده مجلس اسلامی  با انتشار توییتی از عدم صدور مجوز برگزاری مراسم یادبود مرگ داریوش و پروانه فروهر انتقاد کرد:‌ « نه قتل سفاکانه و فجیع او [داریوش فروهر] و همسرش قابل دفاع است، نه جلوگیری از برگزاری مراسم سالگردش.»
او همچنین در توییت های دیگری به آشنایی خود با داریوش فروهر در سال ۵۶ اشاره کرده و او را ستوده است، شکوه و پایمردی در چهره اش مشهود بود. 
به گزارش گروهی از دوستان خبر گر که برای شرکت در مراسم بزرگداشت فروهر ها به منزل ایشان در خیابان هدایت (قائدی) کوچه فروهر ها در تهران ، مراجعه کرده بودند، ماموران سرکوبگرامنیتی وپلیس ولباس شخصی های زیادی از صنح ساعت 8 به خیابان امده ومنطقه را محاصره کرده اندواجازه حضور افراد را نمی دهند .
 از پل چوبی تا بهارستان گویا قرق پنهان است. از دروازه شمیران هم تا پیچ شمیران نیروهای پیدا و نهان حکومتی ،  در خیابان هدایت حضور دارند. در کوچه فروها حضور ضد امنیتی ماموران انبوه تر وفشره تر است. تمام کوچه پس کوچه های باریک محله را اشغال کرده اند. انها  به صورت ثابت و متحرک در همه محله حضور دارند . آنها با تهدید وتحکم  مردم را از خانه وکو چه فروها دور می کنند. برخی از دوستان همبستگی ،با همه مخالفت ها در خانه را می زنند . پرستو فروهر ، دعوت کننده مراسم، در را باز می کند و بابرخی از امده گان  احوالپرسی و روبوسی وقدر دانی  می کند ، اما تهدید مداوم ماموران ضد مردمی واحضار چند روز قبل او به گفتگو با اطلاعاتی ها ، ظاهرا فشار زیادی را بر او وبر مردم وارد اورده است . با این حال این یاران وفا دار ،  بعد از دیده بوسی ویادی از زنده یادان پروانه وداروش فروهر محل را ترک کرده اند. تا غروب همین وضع وایجاد رعب ووحشت برای جلوگیری از ازدحام وتجنع ادامه یافته است.  در صورت دستیابی به خبر های دقیق تر ومکمل شما را با خبر می کنیم .
 خبر نگاران  خبر گر