انتخاب ترامپ در امریکا و پیش بینی انتخابات پیشرو در اروپا ایا جهان بسمت فاشیزم میرود