عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اقدام برای دستگیری نماینده مجلس محمود صادقی

حضور ماموران دادستانی در منزل محمود صادقی برای بازداشت - لحظاتی پیش ماموران دادستانی جهت بازداشت محمود صادقی نماینده شجاع و آزاده تهران به منزل وی مراجعه کردند. به گزارش خبرنگار کلمه، ماموران دادستانی جهت بازداشت محمود صادقی نماینده تهران به منزل وی مراجعه کردند، اما چون حکم ورود به منزل نداشته‌اند، این نماینده مجلس به آنان اجازه وارد شدن نداده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که از صبح اخبار غیررسمی بازداشت وی در لایه‌های بالاتر امنیتی منتشر شده بود. در لحظه تنظیم این خبر ماموران پشت در منزل ایشان ایستاده اند تا حکم از دادستانی برایشان بیاید.