دفاعيه اقاي خوانساري از ياران جنبش همبستگي


اعضای جتبش همبستگی در دفاع از حقوق مردم ایران کوتاه نمی آیند. بخوانیم :


عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...