دفاعيه اقاي خوانساري از ياران جنبش همبستگي


اعضای جتبش همبستگی در دفاع از حقوق مردم ایران کوتاه نمی آیند. بخوانیم :