کتک زدن وفیلم برداری دیگر روزانه شده است . بحران هر روز عمیق تر می شود.