ویدئوی سوختن قطارهای تصادف کرده در بین سمنان ودامغان ، چرا ؟

video
حکومت بی مسوولیت وحضور مسوولان دزد که فقط به فکر جیب خودشان هستند مسوول همه این نابسامانی ها هستند.
نوسازی تمام سیستم ها متوقف شده است. عامه  مردم هم که از حکومتیان پرسش نمی کنند ، هرم فساد از بالا تا پائین گسترده شده است. تمام حکومت گران به کشورایران به صورت یک زمین اشغال شده  به چشم یک زمین اشغال شده نگاه می کنند ، واین فرصت را که درقسمت بالای  حکومت قرار گرفته اند، فرصتی برای دزدی و غارت می دانند. از دفتر خامنه ای تا پائین تر رویس یک حوزه محلی .اکثریت مطلق انها مردم را موجوداتی برای سوار شدن می بینند. از دین هم برای منگ کردن مردم استفاده می کنند. هر روز خبری وحستناک از مرگ کشتار تصادف ، انفجار ، ترور ، مرگ در سرزمین های دیگر، بی دلیل حادثه های ضمن کار ، آیا این اشغالگران مامور به نا بودی این سرزمین باستانی وزیبا با مردمی فرهیخته هستند؟ مردم ایران لیاقت زندگی خیلی بهتر از این شرایط موجود را دارند.