یاران طاهری امروز هم دوباره سلطنت اباد - پاسداران را مرکز اعتراض خود کردند.