زرتشت (اسماعیل ) احمدی راغب کارگر اتش نشانی را با چشم بند ودستبند به بیدادگاه اوردند.