عزادار امام حسین ومامور ولایت فقیه این رفتار ها را ازکی ودر کجا اموحته است؟ شهر قم