تجمع اعتراضی سندیکالیستها امروز با قدرت انجام شد.


تجمع اعتراضی کارگران سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر کارگران و دانشجویان در مقابل مجلس برای اعتراض به لایحه ضدکارگری و مخالفت با تجمیع بخش درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت از ساعت ده صبح امروز 25 ابان با حضور چشمگیر عوامل امنیتی و پلیس برگزار شد هر چند که تعداداندکی ازعوامل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر هم در این تجمع حضور داشتند اما بعد از نیم ساعت محل تجمع را ترک کردند اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بههمراه دیگر کارگران در محل پیاده روی مجلس چندین بار اقدام به راه پیمایی و دادن شعار کردند که شعارهای آنان اتحاد اتحاد و دانشجو کارگر معلم اتحاد اتحاد معیشت منزلت اشتغال حق مسلم ماست اعتراض اعتصاب تشکل مستقل حق مسلم ماست سر میدادند ،در این تجمع دو تن از دانشجویان توسط پلیس بازداشت شدند که با فریاد های کارگران که می گفتند ولش کن ولش کن نیروی انتظامی اقدام به آزاد کردن آنها کردند و این تجمع در ساعت 12بپایان رسید.