گروهي از جوانان ورامين خودروي يك اخوند را به اتش كشيدند

نفرت از اخوند ها وولایت فقیه در حال اوج گیری است. فقرا وحاشیه نشین ها ، بیکاران وهمه مزد بگیران محروم ، مثل دستفروش ها اماج دایمی حمله حکومتیان هستند ، اما انها هم مقابله به مثل را  ازخود حکومت می اموزند.

جوانان خشمگین و نا امید ، در شهرک های حاشیه نشین و فقیر ، در شهرستانهای مهاجر پذیر مثل ورامین کم کم بیشتر به رودر رویی با حکومت در خواهند آمد. زیرا انها چیزی برای از دست دادن ندارند.حکومتی که باد می کارد توفان درو خواهد کرد.