مرگ يك شكنجه گر بزرگ ومدافع حرم ، حسن شایانفر

حسن شایانفر مرد شماره 2 کیهان.. به دیار باقی مرخص  شد. 
غلمان ها سالها قبل منتظر مردن این شاسکول بودند. هزاران شکنجه مقاله ی دروغ وتجاوز و قتل در پرونده ی این مدافع حرم موجود بود. او وحسین شریعتمداری ودیگر مسوولا فعلی روزی نامه کیهان ، عامل صدها شکنجه و کشتار وبیمار سازی و تواب سازی زیر شکنجه های جسمی وجنسی وروانی بودند. همه انها از غارتگران اموال مردم و دزدان زمین های دماوند وفیروز کوه هستند. به دستور خامنه ای و بیت رهبری بر علیه اکثر مبارزان ازادی خواه ودگر اندیش پرونده های دروغین درست کردند.مسولیت نابودی هزاران خانواده بر عهده انهاست. از خمینی کارهای انها پروژه فشار بر رهبران احزاب سیاسی در زندان بود، تا انها را زیر فشار های مختلف واستفاده از داروهای روانگردان به مصاحبه های تلویزیونی بیاورند وانها را ترور شخصیت وسپس نابود سازند. برای دانستن جزییات بیشتر به رضا ملک وفیس بوکش مراجعه نمایید. 
خبر گر 29 آبان 1395