فریاد دادخواهی یک بانوی اصفهانی حکومتی ها را میخکوب کرد.