از مرگ فیدل کاسترو تا تاثیر انتخاب ترامپ در انتخابات فرانسه و آینده جهان از نگاه حشمت رئیسی