اسانلوی بیگناه آزاد باید گردد . شورا خیانت می کند مدیر حمایت می کند. استادیوم ازادی