حمایت اعضای اتحادیه های معلمان سوئد و آموزش بین الملل از اسماعیل عبدی و معلمان ایران

اعضای اتحادیه معلمان سوئد و آموزش بین الملل علیه حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در ۷ اکتبر از طرف دادگاه عالی در تهران صادر شد، اعتراض دارند. معلمان ایران علیرغم محروم بودن از پایه ای ترین حقوق خویش به تدریس ادامه میدهند. اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تهران با اتهامات واهی اما با هدف جلوگیری از شرکت او در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین الملل در کانادا در سال ۲۰۱۵ زندانی شد. اسماعیل عبدی پس از اعتصاب غذا در زندان و جلب حمایت وسیع در داخل و خارج از ایران در ماه مه ۲۰۱۶ از زندان آزاد شد. اکنون اسماعیل عبدی متهم و محکوم به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور گردیده است که هر دو اتهام واهی بوده و مغایر با حق آزادی بیان و تشکل می باشد.
اتحادیه ها همچنین دارای حق اظهار نظر در مورد سیاست آموزشی کشور را نیز می باشند. حکم اخیر علیه اسماعیل عبدی زمانی صادر میشود که اتخاذ سیاست نئولیبرالی باعث بوجود آمدن بحران در سیاست آموزشی در کشور گردیده و ابعاد خصوصی سازی اکنون آموزش را به یک کالای تجاری تبدیل کرده است. بسیاری از دانش آموزان بویژه دختران خانواده های فقیر در مناطق روستایی در عمل از تحصیل محروم گشته و گزارش میشود که بیش از سه و نیم میلیون دانش آموز از حق رفتن به مدرسه محروم اند. معلمان ایران علیرغم محروم بودن از پایه ای ترین حقوق خویش به تدریس ادامه میدهند. دستمزد معلمان اغلب زیرخط فقر است. اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان ایران طی سال گذشته خواست مصمم معلمان را برای تغییردر سیستم نشان میدهد.معلم مجبور به سکوت و مهاجرت میشودهر سال بیش از ۱۵۰ هزار نفر دارای تحصیلات عالی از ایران مهاجرت میکنند. بسیاری از آنان بخاطر بیکاری گسترده، سرکوب سیاسی و عدم آزادی مذهب و دیگر عوامل تعیین کننده در رابطه با مهاجرت تصمیم میگیرند. مقامات دولتی معلمان و فعالین کارگری و سایر معترضین در جامعه را با توسل به سرکوب و زندانی کردن مجبور به سکوت میکنند. یوهاننا یارا اوستراند دبیر اتحادیه معلمان سوئد در مورد اسماعیل عبدی یک نامه اعتراضی به مقامات عالی رتبه ایران ارسال کرده است.