با شعارهای کارگران دانشجویان دستگیر شده ازاد شدند.