یادی از خانواده افشین اسانلو که دوستی توانست برای سایت خبر گر ارسال کند.