کارگران خواهان تغییر اساسی در قانون کار به سود ازادی تشکل های سندیکایی خود هستند.