ادامه روند سرکوب ودستگیری فعالان مدنی ، دستگیری اسماعیل احمدی راغب

اسماعیل احمدی راغب(زرتشت) از فعالین مدنی کشور صبح امروز دستگیر وبه مکان نامعلومی انتقال داده شد. اسماعیل عبدی در فیس بوکش از زندانیان سیاسی وجنبش های مدنی دفاع می کرد. او کارگر قراردادی شهرداری اسلامشهر است. وتلاش می کرد تا سندیکای کارگران شهرداری را در اسلامشهر تشکیل دهد. که اخراجش کردند ومدتی را هم قبلا در بازداشت به سر برده است.