به بهانه تسلیت سندیکا به سعید هاشمی یکی از کارگران سندیکالیست شرکت واحد


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که زیر شدید ترین فشار ها از طرف حکومت ولایت فقیه است، در تمام ابعاد زندگی وبه قول ابراهیم مددی عزیز کار وپیکار در کنار همکاران واعضای سندیکاست . از کوچکترین تا پر اهمیت ترین موضوعات را در نظر می گیرد. از حادثه ضمن کار تا مرگ یک همکار ویا اعضای خانواده آنها .تجمع واعتراض بر علیه یک لایحه ضد کارگری تا ایستادگی برای اجرای قراردادهای دسته جمعی کار ، چرا سندیکا از همه چیز وهمه جا خبر دارد.چرا می تواند روی روند حوادث تاثیر بگذارد. چرا می تواند اطلاع رسانی کند؟ چرا نتوانستند انرا ریشه کن کنند؟ چرا سندیکا به عنوان یک نهاد مستقل وازاد اما زیر فشار می تواند دروغ ها ، وغارتگری ها را افشا کند؟ چون سندیکا سنگر هزار سر وهزار ان دست کارگران است. چون هر کارگر عضو سندیکا خودش یک رهبر است، ویک کنشگر، سندیکا در جمع بزرگ اعضا وهوادارانش معنا می یابد . چون سندیکا نهادی تعریف شده واساسنامه دار وتاریخ دار است .چون خیر سندیکا نه فقط به اعضایش که به همه کارگرها رسیده است و بازهم خواهد رسید اگر که هر روز اعضای بیشتری بگیرد و تربیت کند. ما سندیکالیستها می دانیم که چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است. و می دانیم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ،
وباز می دانیم که همه برای یکی ویکی برای همه، پایه های همکاری مشترک همه ما و رمز پیروزی ماست. هر قدرتمداروتمامیت خواهی ، در مقابل مزد بگیران سازمان یافته مجبور به تسلیم و همکاری خواهد شد. آزادی وعدالت ، دموکراسی وصلح به وجود نخواهد امد مگر انکه، همه مزد بگیران کشور ما وهمه ستم دیده گان دادخواه خود را سازماندهی کنند و  به همکاری با همدیگر بپردازند. سندیکای کارگران شرکت واحد یکی از پرچمداران کنونی  جنبش نوین سندیکایی وتشکیلاتی کشور ماست.تقویت وحمایت از سندیکای کارگران شرکت واحد تقویت جنبش دموکراسی خواهی مردم میهن ماست.
منصور اسانلو