عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

دختران شین اباد سوخته از ستم حاکمان دارند بزرگ می شوند

دختران شین آباد پس از ماهها انتظار برای دریافت هزینه درمان،نا امید به زندگی پر رنج خود ادامه می دهند.سازمان برنامه و بودجه از عدم پرداخت این هزینه به آنها خبر داد.
آنها وما چه باید بکنبم ؟