بیائید با هم نگاه کنیم شاید نگاهمان به زیبایی دگرگون شود.